Тенденциите за увеличаване на популярността на биологичните храни и продукти засягат и пчелния мед. От началото на 90-те години на XX век датират първите сертифицирани производства на биологичен пчелен мед в световен мащаб. Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в сертифицирани биологични пчелини, при спазване на редица строги изисквания в процеса на отглеждане на пчелите и производството, обработката и съхранението на пчелния мед. Биологичният пчелен мед, както и останалите биохрани е обект на сертификация от съответните одобрени на национално ниво организации. Крайната цел при прилагането на принципите на биологичното пчеларство е да се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и околната среда на пчелите.

  Биологичното пчеларство е философия и иска пълно себеотдаване и приемане безрезервно на изискванията – по-трудоемко е и като краен резултат продуктът от неговото практикуване е по-скъп(40 до 80% по-високи цени от тези на обикновения мед). Гаранциите за екологичната чистота на продуктите се крият в това, че превантивно се вземат мерки да няма замърсяване и вредности в продуктите. С това се ангажира пчеларят и контролиращия орган. Философията на биологичното производство не е български патент. Тя се реализира в развитите страни и предполага висок морал, висок контрол и високи цени на продукта. Така е и в България. Усеща се промяната при нас-търси се качеството, цената отива на втори план, защото всеки би искал да консумира качествена храна.                                                                                                                                                          Биопчелинът на Емилия Митрева се занимава с производството на мед и други пчелни продукти, добивани в Малешевска планина ( с.Клепало ) – екологично чист район, защитена територия включена в Натура 2000.                                                                                                                                                                                                                                        Основни дейности при прехода към биологично пчеларство бяха:                                                                                                                                                                                                  – избор на нов тип кошери система Лангстрот Рут. Сменихме кошерите и восъчните основи (собствено производство) с нови.

  •  набавихме нов инвентар от неръждаема стомана, както и нов амбалаж за пчелния мед
  • използваме биологични средства и практики за борба с болестите по пчелите
  • изпълнихме предписанията от инспекторските проверки
  • периодът на преход продължи 3год., след което продукцията ни е със знак биологичен пчелен мед.

  Биологичният мед от Клепало е обозначен с: националното лого за биологични продукти, европейското лого за биологично земеделие и има необходимите лабораторни анализи, показващи високото му качество.

Сертификация на пчелина и продуктите от него при биологичното пчеларство

Става въпрос за дейност, при която независима агенция има право да удостовери, че предметът на сертификация в нашия случай пчелинът отговаря на измерванията на стандартите за екологично отглеждане на пчелните семейства и съответно пчелните продукти от този пчелин са екологично чисти.
Сертифициращите организации трябва да са напълно независими и обективни в решенията си. За да могат да работят като такива те трябва да бъдат акредитирани от международна или национална организация. У нас това е агенцията „Българска служба за акредитация“ с функция на национален орган за акредитация, подчинен на Министерство на икономиката. Тя е органът, който дава както акредитацията на сертифициращата организация и удостоверява, че сертификатите, издавани от нея могат да се ползват с доверие от потребителя. Сертифициращите организации подлежат на строг контрол и дейността им се оценява периодично. Изискванията към тези организации са отразени в EN/БДС 45011. Това всъщност е българската норма за работата на сертифициращата организация, която е съобразена и с европейските изисквания.
Преди да решите да се сертифицирате и да станете биологичен производител на пчелни продукти трябва да сте добре информиран за изискванията на:
– стандартите за биологично пчеларство, описани в Европейската наредба №2092/95 и Наредба №35/2001 на МЗГ, отпечатана в Държавен вестник бр.80/2001г., касаеща животновъдството.
– сертификацията като пазарен инструмент, осигуряващ доказано високо качество на продукцията, голяма конкурентно-способност и гаранция за потребителя по отношение качеството на предлаганите пчелни продукти.
– не на последно място да прецените способни ли сте да управлявате пчеларската си ферма съгласно принципите на биологичното пчеларство.
Помислете предварително и осъзнайте обстоятелството, че за да ви сертифицират, пчелните семейства са само компонент, брънка от веригата пчели, земя, медоносни култури. Ако земята, на която е разположен пчелинът и в терена, на който ще работят пчелите има терени и ферми, където се използват химични препарати, сертификационният орган може и то основателно да не ви издаде документи. Опитайте се предварително да се споразумеете със собствениците на тези терени какво трябва да правят те, за да намалят рисковете от пръсканията с химични препарати за замърсяване на пчелните продукти.
Тук трябва да се има предвид и факта, че биологичното земеделие не е свързано само с използване или не на химикали. Става дума и за добро стопанисване на тази земя, защото сертифицираща организация пак може да отложи сертификацията ако не види програма за биологично стопанисване на земята.
Направете си добра сметка за разходите за кандидатстване и подържане на състоянието на пчелина в границите на изискванията за биологично пчеларство. Не забравяйте и разходите за инспекциите на сертифициращата организация. Предварително си разработете план, включително и финансов, за прехода на пчелина към биологично пчеларство. В него не забравяйте да включите всички елементи на този преход от възможностите за подмяна на восъка до борбата срещу нозематозата или вароатозата напр. Ползвайте и съветите на хората, които вече се занимават с биологично земеделие или пчеларство.
Едва след като сте си изяснили тези въпроси може да кандидатствате пред сертифициращия орган.
Попълва се формуляр-заявка и заедно с таксата за услугата се изпращат до сертифициращата организация. Ако приеме заявката Ви тази организация ще Ви предложи договор за сертификация. В него са включени задълженията и на двете страни, условията, необходими за подържане на сертификацията, годишни лицензионни такси, други плащания, ползване на запазена марка и др.
Едновременно с това договаряте т.н. визита на пчелина от инспектор на сертифициращата организация. На място инспекторът попълва подробен въпросник, а производителят задължително представя карта с отбелязано местоположение на пчелина и на собствените и наети земи около него, физическия им контрол, инвентара, сградите за преработка и съхранение, за да се види на практика как ще се приложат изискванията за биологично производство.
На база на събраните данни инспекторът прави доклад, в който описва състоянието в момента и несъответствията, когато има такива, които следва да отстраните.
Въпросникът, анализите на почвата и продукцията, ако има такава, както и докладът на инспектора се преглеждат от сертифициращата организация. На основата на това тя Ви предлага сертификация или отхвърля заявката, когато има причини за това.
Връзките Ви със сертифициращата организация продължават и след това, тъй като тя трябва да прави ежегодно поне една предварително обявена инспекция (и други необявени по нейна преценка) за спазване на стандартите.

Контакти

+359879473169
обл.Благоевград ул.Македония 118 България, 2840 Гр.Кресна
contact@klepalo.bg

Последвайте ни